Learn More
Local market

Marchnadoedd newydd

Meithrin cadwyni cyflenwi newydd er mwyn i ffrwythau a llysiau lleol gyrraedd marchnadoedd rhanbarthol a threfol gerllaw: sylfaen o ran diogelwch bwyd.

Mae ffrwythau a llysiau’n gyfle neilltuol ar gyfer ffermwyr. Mae prisiau ar gynnydd wrth i newid hinsawdd, rhyfel a rhwystrau economaidd effeithio ar gadwyni cyflenwi rhyngwladol. Mae galw’n newid wrth i bobl newid eu diet. Ar yr un pryd, mae canolfannau mawr trefol yn dod yn ymwybodol o’r angen ar gyfer gwell diogelwch bwyd ac yn chwilio am gyflenwad bwyd mwy amrywiol, gan gynnwys rhagor o fwyd o ardaloedd gwledig cyfagos. Y broblem yw nad oes unrhyw gadwyni cyflenwi. Os bydd ffermwyr yn tyfu ffrwythau a llysiau, ble fyddan nhw’n eu gwerthu?

Tair marchnad sy’n ehangu: cymuned, caffael, dinasoedd

Good Food loop

Cymuned

Byddwn yn datblygu cylch bwyd lleol ym Mhowys, a ysbrydolir gan “Gylch Bwyd Da” Tamar Grow Local’s “Good Food Loop”. Gwnawn hyn ar y cyd â Bwyd Powys, Partneriaeth Bwyd Cynaliadwy’r rhanbarth.

Birmingham wholesale market

Dinasoedd

Rydym yn gweithio gyda Lantra Wales i feithrin cysylltiadau rhwng tyfwyr mentrus ym Mhowys a phrynwyr yn ninasoedd Birmingham a Chaerdydd. Byddwn yn datblygu cadwyn gyflenwi sy’n eiddo i bobl leol, yn cadw’r elw ‘yn agos at y gwreiddiau’, yn cael ein hysbrydoli gan enghreifftiau llwyddiannus o ddulliau tebyg ar draws y DU ac Ewrop.

Procurement Hub

Caffael lleol

Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu caffael rhagor o fwyd a dyfir yn lleol ar gyfer ysgolion y sir, mor bell â’i fod yn cael ei dyfu mewn dulliau amaethecolegol. Mae hyn yn ddatblygiad pwysig ochr yn ochr â’n gwaith ym maes ehangu marchnadoedd.

Louise & Hawk, Primrose

Rhwydwaith ffermwyr Erwau Bannau

Rydym wedi creu rhwydwaith o ffermydd bach amaethecolegol, sy’n tyfu’n raddol. Dyma’r sylfaen ar gyfer tyfu cyflenwad a galw’r dyfodol.

BannauAcres.co.uk