Learn More
Small farm

Ffermydd fforddiadwy

Rydym yn creu ffermydd bach fforddiadwy ar gyfer cenhedlaeth newydd o ffermwyr.

Ein prosiectau

Powys farm plan

Cynllun Peilot Ffermydd Sirol Powys

Tair fferm fach newydd gyda chartrefi ar dir Sirol Powys yn 2024.
Mewn partneriaeth gyda Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a Chyngor Sir Powys.

Darllen rhagor
land

Sefydlu Ymddiriedolaeth Ffermdir

Rydym yn bwriadu sefydlu Ymddiriedolaeth Ffermdir sy’n gallu prynu tir ar sail perchnogaeth gymunedol a’i ddatblygu fel ffermydd bach gyda chartrefi.

Darllen rhagor
Leased farmland

Prydlesu ffermdir

Rydym yn gwahodd ffermwyr i brydlesu tir i ffermwyr newydd.

Darllen am y meini prawf ar gyfer tir a brydlesir

Comisiynwyd ffilm fer, Ein Bwyd, Ein Dyfodol ynghylch trafferthion ffermwyr ifanc wrth geisio cael hyd i dir yn ein rhanbarth. Cafodd ei ffilmio gan Florence Browne a’i chynhyrchu gan ein Cyfarwyddwr, Adam Alexander.

Ein Bwyd, Ein Dyfodol, 2024

Ein nod

Ein nod yw cael hyd I 1200 erw o dir mewn lleiniau 3-10 erw ar draws Powys, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy er mwyn ffermio ffrwythau a llysiau mewn ffordd gyfoes, fasnachol amaethecolegol ar gyfer marchnadoedd lleol.

Rydym yn awyddus i gael mentrau ffermio newydd sy’n:

small-scale farming

Fach eu maint, hynod gynhyrchiol a hyfyw o safbwynt masnachol.

local veg

Helpu sicrhau diogelwch bwyd i Gymru.

bare land

Rhoi cyfle i bobl dlawd o ran asedau, yn enwedig ein pobl ifanc, gael mynediad at dir a chychwyn menter ffermio ffrwythau a llysiau ar raddfa fach.

vegetable market

Hyrwyddo cymuned trwy fasnachu’n lleol a pherchnogaeth gymunedol gyffredin o’n tirwedd – “economi sylfaenol”.

agroecological growing

Defnyddio dulliau amaethecolegol sy’n: osgoi llygredd; yn atafaelu carbon yn y pridd ac yn cyfoethogi iechyd y pridd a bioamrywiaeth; cynhyrchu llawer o fwyd mewn ardal fach, er mwyn gadael rhagor o dir er mwyn adfer natur.

local supply chains

Creu cadwyni cyflenwi byr, sy’n eiddo i bobl leol, sy’n cadw llif arian ac elw’n lleol ar raddfa sy’n creu cyfleoedd newydd ar gyfer pob ffermwr lleol.

Lleihau effaith yr hyn y byddwn yn ei fwyta a’i yfed o ran allyriadau carbon a datgoedwigo ledled y byd.

Sicrhau bod ffrwythau a llysiau ffres, llawn maeth a dyfir yn lleol ar gael i bawb yn ein rhanbarth, gan gynnwys dinasoedd cyfagos.

training

Darparu cyfleoedd addysgol ac ym maes hyfforddiant i gymunedau a helpu meithrin cysylltiadau newydd gydag a dealltwriaeth o’n tir.

Dathlu rhywogaethau treftadaeth lleol a’u diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gweld ein rhywogaethau treftadaeth lleol