Ein Strategaeth

Rydym yn creu 1200 erw o ffrwythau a llysiau adfywiol i’w gwerthu’n lleol yn Sir Fynwy a Bannau Brycheiniog o fewn 10 mlynedd.

strategaeth

I gael manylion am bob un o’r camau hyn, gweler Ein Cynllun.

PWY YDYM NI?

Rydym yn bobl leol ymroddedig a gweithgar yn cydweithio trwy Ein Bwyd 1200 /
Ein Bwyd 1200, cwmni sy’n eiddo i’r gymuned.

Rydym yn gweithio yn Sir Fynwy a Bannau Brycheiniog yng Nghymru.

 trafodaeth strategaeth
 trafodaeth strategaeth

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Rydym yn darparu ffrwythau a llysiau mwy lleol a chynaliadwy i bobl leol cyn gynted â phosibl.

Rydym yn cefnogi ffermwyr sydd am ddechrau mentrau tyfu lleol newydd: dod o hyd i dir, darparu cyllid, darparu tai, cymorth gyda chynllunio, marchnata, rhwydweithio a hyfforddiant.

Rydym yn hyrwyddo bwyd lleol i bobl leol.

Rydym yn adfywio tir ac yn prynu tir fferm sy’n dod ar werth i’w gadw mewn perchnogaeth leol, er budd cymunedau lleol.

Pam rydym yn ei wneud?

Lleihau allyriadau carbon
Cynyddu incwm ffermydd
Creu swyddi
Cynyddu diogelwch bwyd ar gyfer ein cymunedau
Darparu bwyd iach
Adeiladu cymunedau lleol cryf
Hybu bioamrywiaeth
 diwrnod strategaeth

Ein Hegwyddorion

 1. Rydym yn anelu at newid system, nid dim ond dangos dewis arall arbenigol.
 2. Rydym wedi ymrwymo i 1200 erw o dyfu adfywiol ar gyfer marchnadoedd lleol o fewn 10 mlynedd. Mae hyn yn ein henw ni.
 3. Rydym yn adeiladu cymuned gref ac egnïol o ffermydd adfywiol bach a all groesawu a chefnogi dechreuwyr newydd.
 4. Rydym yn canolbwyntio ar arddwriaeth i greu sylfaen ar gyfer economi bwyd lleol, sydd wedyn yn gallu cario amrywiaeth eang o gynnyrch a dyfir yn lleol, gan gynnig cyfleoedd gwerthu lleol newydd i bob ffermwr lleol.
 5. Rydym yn hyrwyddo tyfu atgynhyrchiol, sy’n gwella iechyd y pridd ac yn trwsio carbon.
 6. Nid ydym yn galw ar ffermwyr presennol i newid. Rydym yn adeiladu system newydd a all fod yn ddeniadol iddynt yn y dyfodol.
 7. Rydym yn hyrwyddo dulliau modern o dyfu’n fasnachol cynhyrchiant uchel, fel bod llawer iawn o fwyd a mwy o swyddi’n cael eu creu ar lai o dir.
 8. Rydym yn adeiladu cadwyni cyflenwi cydweithredol fel bod ffermwyr yn cadw’r elw.
 9. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth leol i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod bwyd ar gael i’r rhai na allant ei fforddio, ond heb fanteisio ar ffermwyr.
 10. Rydym yn gweithio i achub tir fferm lleol rhag cael ei werthu i berchnogion allanol nad oes ganddynt unrhyw fudd yn y gymuned leol.
 11. Rydym yn gweithio i greu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc leol, i geiswyr gwaith ac i ffoaduriaid.
  Rydym yn paratoi ein hunain ar gyfer dyfodol cythryblus – newid hinsawdd, cynnydd mewn anghydraddoldeb a thlodi, ac amhariadau mewn cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang bregus.

Ein Cryfderau

Ein cred mewn cyfiawnder cymdeithasol.
Y lefel uchel o gefnogaeth gan awdurdodau lleol.
Sgiliau cyfunol y bwrdd cyfarwyddwyr.
Cyfarwyddwyr sy’n gwrando ar ei gilydd ac yn herio ei gilydd.
Ein gallu i gefnogi tyfwyr i wneud pethau nad oes ganddyn nhw amser i’w gwneud.
Rydym yn gwrando ar randdeiliaid.
Mynediad i adnoddau.
Nid ydym byth yn rhoi’r gorau iddi.
Rydym yn sefydliad “gwneud”. Rydyn ni’n ceisio pethau.
Y gallu i newid ac ymateb i angen.
Arwain y tîm gweithredol.
Amrywiaeth o sgiliau ymhlith ein rhanddeiliaid.
Y weledigaeth fawr – 1200 erw.
Profiad o waith a arweinir gan y gymuned.
Meddylfryd ar raddfa fawr.
cryfderau
Os oes gennych chi syniadau ar gyfer ein strategaeth, cysylltwch â ni!

13 + 3 =