Ein Bwyd 1200

Rydym yn chwilio am ffermwyr a thirfeddianwyr yn Sir Fynwy ac ardal Bannau Brycheiniog sydd â lleiniau bach o dir sy’n addas i dyfu ffrwythau a llysiau i'w gwerthu'n lleol.
Cadwch yn gyfoes: cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Ein nod yw creu rhwydwaith o dyfwyr bach adfywiol wasanaethu cymunedau lleol. Rydym yn chwilio am gyfanswm o 1200 erw. Dyna’r cyfan fyddai ei angen i gynhyrchu digon o ffrwythau a llysiau tymhorol ar gyfer pob cartref yn yr ardal.

tir fferm

Ffermwyr a Thirfeddianwyr

Oes gennych chi dir, rhyw 3-5 erw fel arfer, sy’n addas i dyfu ffrwythau a llysiau i’w gwerthu’n lleol?

Rhagor >

garddwriaeth

Pobl sy'n Chwilio am Dir

Ydych chi eisiau dechrau menter garddwriaeth adfywiol newydd yn ein hardal ni?

Rhagor >

growers

Tyfwyr a Gwerthwyr

Ydych chi am gydweithio â mentrau arall i arbed costau a chynnyddu cyfran y farchnad?

Rhagor >

ffrindiau

Trigolion

Mae arnom angen pobl ym mhob cymuned i helpu, chwilio am dir a thyfwyr newydd.

Rhagor >

Trawsnewid ein Bwyd
Y Newyddion Da

Mae’r galw am fwyd lleol yn fwy na’r cyflenwad.

Mae’r galw am fwyd lleol yn fwy na’r cyflenwad.

Mae cynlluniau garddwriaeth bach adfywiol cyfoes  ar gyfer marchnadoedd lleol yn ddull o ffermio sy’n rhoi mwy yn ôl i’r amgylchedd a chymdeithas nag y mae’n ei gymryd allan. Mae’n:

  • broffidiol
  • creu swyddi (1 fesul erw)
  • cynhyrchu llawer o fwyd mewn ardal fach – mae cae pêl-droed yn ddigon ar gyfer 80 o deuluoedd
  • cynhyrchu bwyd ffres iach
  • lleihau milltiroedd bwyd
  • atafaelu carbon yn y pridd

Gwerthu’n lleol:

  • Yn cadw arian yn yr economi leol
  • Yn meithrin cymuned ymhlith ffermwyr a thrigolion eraill
  • Yn creu’r cadwyni cyflenwi y gall pob ffermwr eu defnyddio.

Erw hyd yn hyn

Erw eu hangen eto

Mlynedd arall i gyflawni hynny

land

Beth yw ffermio adfywiol?

Mae ffermio adfywiol yn gyfres o arferion amaethyddol cynlluniedig sy’n sicrhau bod tir fferm yn cael ei gyfoethogi dros amser yn hytrach na’i ddisbyddu. Mae’n golygu tyfu bwyd mewn ffyrdd sy’n cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol i fyd natur megis priddoedd iach a sefydlog, atafaelu carbon, gwell bioamrywiaeth leol, a gwell ansawdd aer a dŵr.

Fe’i gweithredir trwy arferion sydd wedi’u teilwra i gyd-destunau lleol. Mae elfennau allweddol yn cynnwys cyn lleied â phosibl o darfu ar bridd (a elwir weithiau yn ‘dim til’ neu ‘dim cloddio’), defnyddio amrywiaeth o gnydau a chnydau gorchudd, pori cylchdro, ac amaeth-goedwigaeth (tyfu coed o amgylch neu ymhlith cnydau neu borfa). Y canlyniad yw tir amaethyddol sy’n dynwared ecosystemau naturiol yn agosach fel coedwigoedd a glaswelltiroedd brodorol, gan ddarparu cynefin ar gyfer ystod eang o organebau.

Os ydych chi’n ffermwr neu dirfeddiannwr, yn chwilio am dir neu breswylydd lleol sy’n awyddus i gefnogi’r ymgyrch hon, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

9 + 13 =

Diolch Arbennig i’n Cefnogwyr

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Cynghor Sir Fynwy
Conservation Farming Trust
Welsh Government