Ein Bwyd 1200

Ein nod yw cael hyd i 1200 erw o dir mewn lleiniau 3-10 erw eu maint ar draws Bannau Brycheiniog a Phowys ar gyfer mentrau ffermio ffrwythau a llysiau atgynhyrchiol, cyfoes, masnachol i farchnadoedd lleol.
Rydym yn un o bartneriaid gweithredu cynllun rheoli newydd radical Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog trwy helpu cyflawni amcanion radical o ran bwyd, yr hinsawdd, natur a phobl.
Rydym am greu system ffermio wydn sy’n:

Ein Strategaeth

Ar y cyd â’n partneriaid, rydym yn gweithio er mwyn:
land icon

Prynu tir sy’n eiddo i’r gymuned ar gyfer ffermydd bach newydd

Rydym yn llunio cynllun i geisio a phrynu tir i’w ddatblygu’n ffermydd bach gyda chartrefi.
landscape

Ail-ddefnyddio tir cyhoeddus

Ym Mhowys, rydym wedi gweithio ar astudiaeth dichonoldeb er mwyn rhannu un o ffermydd y sir yn grŵp o bedwar o ffermydd bach 3-10 erw’r un, gyda chartrefi fforddiadwy. Mae gan Bowys 130 o ffermydd sirol, yng ngogledd y sir yn bennaf. Credwn fod y model hwn yn addas i ddefnyddio tir sy’n eiddo i’r cyhoedd er mwyn ail-adeiladu system bwyd gwydn.
handshake

Ymgysylltu â ffermwyr a thirfeddianwyr presennol

Rydym yn gwahodd ffermwyr a thirfeddianwyr i fabwysiadau arferion ffermio atgynhyrchiol, yn ogystal â rhannu tir, stacio mentrau, cyfamodau prydlesu a thyfu lleol i ganiatáu tyfu cnydau ar gyfer y gymuned leol, gan ganiatáu creu mentrau ffermio bach gyda chartrefi ar eu tir.
government

Dylanwadu ar bolisi cynllunio

Rydym yn gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Sir Powys ar ganllawiau cynllunio newydd sy’n caniatáu i ffermwyr fyw ar ffermydd ffrwythau a llysiau bach masnachol. Comisiynwyd adroddiad ar sut i newid rheoliadau cynllunio.
grower icon

Cael hyd i ffermwyr newydd

Rydym yn gweithio gyda Choleg y Mynydd Du i ddatblygu llif ffermwyr newydd i’r rhanbarth trwy eu cwrs garddwriaeth.

support icon

Rhwydwaith rhanbarthol o ffermydd

Rydym yn creu rhwydwaith o ffermydd bach, 20 ohonynt ar hyn o bryd. Mae rhwydwaith cadarn sy’n cefnogi marchnata, masnachu ymhlith ei gilydd a datblygu’r gweithlu yn rhan hollbwysig o’r seilwaith i sicrhau dyfodol llewyrchus i’r sector. Mae’r rhwydwaith wedi lansio gwefan marchnata Erwau Bannau.
Yr Heriau sy’n ein hwynebu
warning

Cyflenwad Bwyd Annibynadwy

Mae’r cadwyni bwyd rydym yn dibynnu arnynt yn llwyr, yn cael eu tanseilio gan newid hinsawdd a rhyfel. Rydym yn mewn perygl dybryd o fethiannau yn ein cyflenwad bwyd.
warning

Allyriadau Carbon

Mae defnydd o fwyd a diod yn gyfrifol am yr allyriadau preswyl carbon uchaf o bell ffordd yn ein rhanbarth.
warning

Llygru’r dŵr

Mae llygredd ffosffadau a nitradau sy’n deillio o ffermydd a charthffosiaeth yn lladd ein hafonydd, ac erbyn hyn mae mor ddifrifol y bu’n rhaid atal adeiladu cartrefi newydd ar draws dalgylchoedd yr afonydd Gwy ac Wysg.
warning

Mynediad at dir

Ar hyn o bryd, ychydig iawn o gymhelliant sydd i dirfeddianwyr dyfu ffrwythau a llysiau ar gyfer yr economi lleol. Yn y cyfamser, mae’r sawl sydd am gychwyn, yn methu cael hyd i dir.
warning

Ffermio dan bwysau

Mae pwysau anhygoel ar fusnesau ffermio presennol, yn bennaf oherwydd y prisiau isel sy’n cael eu gorfodi gan gadwyni cyflenwi cyfredol.
warning

Pobl ifanc yn gadael

Mae diffyg tai fforddiadwy a swyddi da’n gorfodi pobl ifanc i symud i ffwrdd, ac yn lladd cymunedau gwledig.

Erw hyd yn hyn

Erw eu hangen eto

O flynyddoedd yn weddill i’w wireddu

Diolch o galon i’n holl gefnogwyr

Brecon Beacons National Park
Conservation Farming Trust
Os hoffech wybod rhagor, croeso ichi gysylltu â ni.

6 + 14 =